Čo je to SADBOVÝ CESNAK?

Nie každý cesnak je vhodný na výsadbu

Sadbový cesnak je cesnak najvyššej kvality, ktorého celkové obdobie pestovania, sušenia, triedenia je pod dohľadom. Cesnak je pravidelne kontrolovaný na rôzne druhy nemocí a defektov, ktoré sa pri cesnaku objavujú. Iba prvotriedna kvalita, bez prítomnosti nemocí je následne možné označovať za sadbový cesnak konkrétnej odrody. 

Nami ponúkaný Český cesnak je aktuálne celkovo z produkcie v Českej republike a jedná sa výhradne o licenčne chránené odrody vyšľachtené a vlastnené rodinnou spoločnosťou otca a syna Kozákovcov. Výhľadovo máme spoločný zámer nájsť pestovateľov sadbového cesnaku aj na Slovensku, vďaka čomu by sme dokázali uspokojiť veľký dopyt. 

Tiež ste si kúpili „český cesnak“ pochybného pôvodu?

Záujem verejnosti o český cesnak je v posledných rokoch vskutku enormný. Pri najlepšej vôli nie je možné, aby naša firma /rodinná firma pestovateľov a šľachtiteľov cesnaku Kozákovcov/ uspokojila všetok dopyt; nechceme rezignovať na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť dodávaného materiálu.

Bohužiaľ situácia na trhu sa snaží využiť, resp. zneužiť, tiež najrôznejšie špekulanti. Už počas konania záhradkárskej výstavy vo Věžkách sme upozorňovali, že nie všetko čo je označené ako „český cesnak“ má skutočne pôvod v Česku, na naše stránky sme tiež umiestnili stručný výťah z hlavných právnych predpisov regulujúcich danú oblasť činnosti. Napriek tomu počet prípadov nekalých praktík niektorých predajcov narastá geometrickým radom a na internete, okolo ciest, na tržniciach a dokonca aj na vyhláseniach výstavných akciách sa nezriedka stretávame s tým, že za český cesnak je vydávané v podstate čokoľvek. Denne zaplavujú našu e-mailovú schránku otázky a sťažnosti typu: „Kúpil som si tam a tam váš cesnak a nejako sa mi nezdá...“, „váš cesnak je po pár dňoch skladovania vyšepkaný…“ atď. Z priložených fotografií je pritom spravidla už na prvý pohľad zrejmé nielen to, že nejde o materiál žiadnej z našich odrôd, ale tiež že sa s istotou jedná o materiál z dovozu; v niektorých prípadoch bolo následným šetrením dokonca zistené, že ide o materiál z minuloročnej úrody!

Cesnak „vhodný na sadenie“

Je predovšetkým na kupujúcich samotných, za čo sú ochotní dať svoje peniaze. Treba však pripomenúť, že ako sadivo možno v Českej republike označovať len rastlinný materiál spĺňajúci všetky požiadavky kladené zákonom č. 219/2003 Zb. (Česká republika), a to za predpokladu, že spĺňa požiadavky na jeho kvalitu, pravosť druhu a odrody a ďalšie vlastnosti stanovené právnymi predpismi. Cesnak tieto kritériá nespĺňajúce ako sadivo byť označený nesmie, rovnako tak zákon výslovne zakazuje akékoľvek obdobné označenia, napr. „vhodný na sadenie“, „možno sadiť“ a pod. Pokiaľ sa s takýmto označovaním stretnete, je takmer isté, že predávajúci nepostupuje poctivo...

Aj napriek tomu by sme nemali bezprostrednú potrebu vec riešiť a všetku iniciatívu by sme nechali len na napálených kupujúcich, keby predávajúci v honbe za ešte väčšími ziskami nezačali všelijaký pochybný materiál označovať názvy našich odrôd. Ich úmysel je zrejmý, priživiť sa (priamo parazitovať) na povesti našej firmy, ktorej imidž je dlhodobo budovaný. Takto je teda pod označením niektorej z našich odrôd predávaný materiál bez akejkoľvek záruky pôvodu a zdravotnej nezávadnosti. Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že v mnohých prípadoch pritom jeho vysadením došlo k zamoreniu pozemku chorobami či škodcami na niekoľko ďalších rokov. Tým sa na dobrej povesti rodinnej firmy Kozákovcov a jej odrôd nielen niekto priživuje, ale do nej aj neoprávneným spôsobom priamo zasahuje.

Pre úplnosť treba uviesť, že aj keby bolo označenie názvom niektorej z našich odrôd správne, a ak by sa nejednalo o materiál priamo pochádzajúci z našej produkcie, nemožno ho do ďalšieho obehu uvádzať bez písomnej licenčnej zmluvy a zaplatenia licenčných poplatkov, ako to vyplýva zo zákona č. 408/2000 Zb. a je už úplne bežné u materiálu ostatných poľnohospodárskych plodín, zemiakov, zeleniny, ovocných stromov atď.

Za tejto situácie sme boli nútení postaviť sa k celej veci čelom a v najmarkantnejších prípadoch sme už urobili podnet na príslušné orgány štátnej správy (najmä Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a Štátnu poľnohospodársku a potravinársku inšpekciu Českej republiky) na začatie správnych konaní o udelení pokuty. V jednom prípade už bola podaná aj žaloba na súd na ochranu pred nekalosúťažným konaním a o náhradu spôsobenej ujmy. Ak to bude potrebné, budeme v týchto krokoch aj naďalej pokračovať, a to so stupňujúcou sa intenzitou. Keďže niektorí svoje nekalé podnikanie „rozbehli“ vo veľkom, zvažujeme v spolupráci s advokátskou kanceláriou aj podanie trestných oznámení pre prečin podvodu.

-prevzaté z Cesnek.cz-